Els fins són la defensa, la propagació, la protecció i la conservació del patrimoni natural, històric, arqueològic, artístic i cultural.